Faciliteter

Badehuset med omklædningsrum, kaffestue og rum til senere indretning af sauna blev indviet den 9. oktober 2020 ved et arrangement for alle vore sponsorer og samarbejdspartnere samt den lokale presse. Badehuset blev på grund af covid-19-restriktionerne først taget i brug 1. november 2020.

Saunaen er nu monteret og taget i brug ved sæsonstarten den 2. oktobner 2021.

Det samlede projekt har kostet ca. 1,4 mio. kr., som er fremskaffet ved medlemsbidrag og især bevilling af midler fra private fonde. Desuden har kommunen ydet et mindre tilskud.

På badehuset er opsat en hjertestarter, der også at finansieret ved sponsorstøtte.