Vedtægter

Vedtægter for foreningen Kronborg Badelaug

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Kronborg Badelaug”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nordhavnen i Helsingør.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at tilvejebringe gode sundhedsfremmende faciliteter for badning og socialt samvær i tilknytning hertil - hele året - ved Kronborg Strand.

 

§ 3 Foreningens deltagelse i andre interesseorganisationer

Stk. 1. Foreningen er for nærværende ikke medlem af nogen interesseorganisation.

 

§ 4 Medlemskreds

Stk. 1. Der optages kun medlemmer, som er fyldt 18 år. Medlemmer optages primært fra Helsingør Kommune.

Stk. 2. Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer varetages af bestyrelsen.

 

§ 5 Kontingent

Stk. 1 Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen jfr. § 6, stk. 5.4. Kontingentet opkræves én gang årligt. Betalingsfristen fremgår af faktura som udsendes. Medlemmer som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt.

 

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

    1. Valg af dirigent.

    2. Bestyrelsens/formandens beretning.

    3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt budgetforslag.

    4. Fastsættelse af kontingent.

    5. Indkomne forslag.

    6. Valg i henhold til bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3.

    7. Eventuelt.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jfr. dog § 9 stk. 1, og § 10 stk. 1.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.

 

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Formanden vælges for ét år ad gangen.

Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 2 på valg. Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens økonomiske midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab skal være tilgængeligt for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Hjerteforeningen i Danmark.

 

Helsingør, den 02.05.2024.